Täzelikler

Türkmenistanda täze Milli Oba maksatnamasy peýda bolar

Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli täze Milli Oba Maksatnamasy peýda bolar, bu ýurduň ilatly nokatlarynyň ýaşaýjylarynyň durmuş we ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri öz içine alar. Ol maksatnamany işläp taýýarlamak tabşyrygy Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagynyň çäginde geçirilen giňeldilen hökümet ýygnagynda Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan berildi.

Täze Oba maksatnamasy barada durup geçen türkmen Lideri maksatnamany durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlarynyň iň köp akymyny üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Prezidentiň belleýşi ýaly, Sebitleýin ösüş strategiýasy islendik döwletiň durnukly ösüşini üpjün edýän esasy faktorlarynyň biridir. Ol demografiýa, ilatyň ýaşaýyş derejesi we hili, ilatyň iş bilen üpjün edilmegi, sebitleriň tebigy baýlyklary we köpelmegi ýaly esasy taraplary öz içinde jemleýär.